پشت هیچ -ستان

در فصل فصل زندگی ام جز پاییز رنگ دیگری ندیدم...این منم که از ابتدای جاده جوانی ام به پشت هیج-ستان پناه آورده ام.